สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.62%
ค่อนข้างพอใจ :         14.94%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .61%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         81.90%
ค่อนข้างพอใจ :         15.64%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .92%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.28%
ค่อนข้างพอใจ :         14.55%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .62%
ไม่พอใจ :         .62%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         81.90%
ค่อนข้างพอใจ :         15.95%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .92%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 3 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

.....................................
                  

 

 
 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จ. พิจิตร

 
  
  งานสวัสดิการสังคมฯ ออกสำรวจครอบครัวฐานะยากจนส่งข้อมูลให้กับบ้านพักเด็ก
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตรให้อบต.บ้านนา เก็บรวบรวมเอกสาร เงินสงเคราะห์เด็ก ในครอบครัวฐานะยากจนฯ จำนวน 10 ราย
อ่านต่อ..   
  อบต.บ้านนาอนุญาตให้ใช้ห้องประชุม
ทางเกษตรอินทรีย์ขอใช้ห้องประชุม อบต.บ้านนา
อ่านต่อ..   

 
 
 
  

ประกาศอบต เรื่อง รายชื่อผุ้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   [ 11/11/2558 8:46:36 ]

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถกระเช้าไฟฟ้ายกสูง (เครนพับ) จำนวน 1 คัน   [ 30/10/2558 10:48:32 ]

ประกาศรับเบี้ยผู้สูงอายุและรับเบี้ยความพิการและคำสั่งแต่งตั้งศูนย์อำนวยการ   [ 22/10/2558 8:43:35 ]

ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   [ 20/10/2558 15:03:58 ]

แผ่นพับเกี่ยวกับผู้สูงอายุ   [ 20/10/2558 15:01:50 ]

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุุและเบี้ยความพิการ   [ 20/10/2558 15:01:13 ]

ประกาศอบต.บ้านนา เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง (สำนักงานปลัด)   [ 5/10/2558 10:48:11 ]
     
 
 
 
 
 [ 21/9/2558 10:32:31 ] ประชาสัมพันธ์สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร
 [ 21/9/2558 10:30:09 ] ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดพิจิตร
 [ 14/5/2556 16:16:30 ] ขอเรียนเชิญทอดผ้าป่าสามัคคี 84,000 กองและทอดกฐินพระราชทาน ปี 2556
 [ 14/5/2556 16:15:35 ] เลื่อนและเพิ่มจำนวนรุ่นการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 25
 [ 14/5/2556 16:14:44 ] แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณก่อน
 [ 14/5/2556 16:13:57 ] การจัดทำคู่มือการปฎิบัติงานการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
 [ 14/5/2556 16:13:14 ] การขยายผลการจัดนิทรรศการและสัมมนาแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. 2556-2563
 
 
 
 
 [ 18/11/2558 15:17:43 ] เรื่องไข้เลือดออก
 [ 18/11/2558 15:16:14 ] ประชาสัมพันธ์ไเรื่องข้เลือดออก
 [ 28/10/2558 16:17:40 ] แบบฟอร์มปฏิบัตงานนอกเวลาราชการ
 [ 20/10/2558 15:09:46 ] ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
 [ 29/9/2558 9:13:19 ] ข้อมูลข่าวสาร
 [ 29/9/2558 9:11:07 ] แผ่นพับ
 [ 29/9/2558 8:58:25 ] สาระน่ารู้
 
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 808 ร่วมแสดงความคิดเห็น 07-มิย.-13 ตอบ 0/อ่าน 398
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา 
  ต.บ้านนา   อ.วชิรบารมี  จ.พิจิตร
โทร.  086-4413755    Email :
bannaphichit@gmail.com

Copyright 2012 bannaphichit.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design