สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.67%
ค่อนข้างพอใจ :         14.89%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .61%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         81.96%
ค่อนข้างพอใจ :         15.60%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .92%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.33%
ค่อนข้างพอใจ :         14.51%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .62%
ไม่พอใจ :         .62%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         81.96%
ค่อนข้างพอใจ :         15.90%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .92%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 2 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

.....................................
                  

 

 
 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จ. พิจิตร

 
  
  กิจกรรมวันพ่อ

อ่านต่อ..   
  กิจกรรมขุดลอกคลอง

อ่านต่อ..   

 
 
 
  

กำหนดการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ   [ 19/10/2559 13:03:33 ]

ราคากลางก่อสร้างถนนดินใหม่พร้อมลงลูกรัง หมู่ 16   [ 4/8/2559 13:30:07 ]

ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินใหม่พร้อมลงลูกรัง หมู่ 16   [ 4/8/2559 13:27:28 ]

ราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ฝาทึบพร้อมบ่อพัก หมู่ 11   [ 30/6/2559 11:11:38 ]

ราคากลาง เสริมถนนดินใหม่พร้อมลงหินคลุก หมู่ 9   [ 30/6/2559 11:10:07 ]

ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6   [ 30/6/2559 11:08:34 ]

ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2   [ 30/6/2559 11:07:07 ]
     
 
 
 
 
 [ 21/9/2558 10:32:31 ] ประชาสัมพันธ์สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร
 [ 21/9/2558 10:30:09 ] ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดพิจิตร
 [ 14/5/2556 16:16:30 ] ขอเรียนเชิญทอดผ้าป่าสามัคคี 84,000 กองและทอดกฐินพระราชทาน ปี 2556
 [ 14/5/2556 16:15:35 ] เลื่อนและเพิ่มจำนวนรุ่นการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 25
 [ 14/5/2556 16:14:44 ] แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณก่อน
 [ 14/5/2556 16:13:57 ] การจัดทำคู่มือการปฎิบัติงานการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
 [ 14/5/2556 16:13:14 ] การขยายผลการจัดนิทรรศการและสัมมนาแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. 2556-2563
 
 
 
 
 [ 18/11/2558 15:17:43 ] เรื่องไข้เลือดออก
 [ 18/11/2558 15:16:14 ] ประชาสัมพันธ์ไเรื่องข้เลือดออก
 [ 28/10/2558 16:17:40 ] แบบฟอร์มปฏิบัตงานนอกเวลาราชการ
 [ 20/10/2558 15:09:46 ] ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
 [ 29/9/2558 9:13:19 ] ข้อมูลข่าวสาร
 [ 29/9/2558 9:11:07 ] แผ่นพับ
 [ 29/9/2558 8:58:25 ] สาระน่ารู้
 
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 808 ร่วมแสดงความคิดเห็น 07-มิย.-13 ตอบ 0/อ่าน 508
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา 
  ต.บ้านนา   อ.วชิรบารมี  จ.พิจิตร
โทร.  086-4413755    Email :
bannaphichit@gmail.com

Copyright 2012 bannaphichit.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design