เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนอบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานสารบรรณและการปฏิบัติงานธุรการในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดาอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบอบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
รายงานการฝึกอบรม การให้คำแนะนำในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย วันที่ 8-9 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2564อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี2564รอบ6เดือนแรกอบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยอบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2563อบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2563อบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 10)อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 9)อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 8)อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
รายงานการติดตามและประเมินผล-ประจำปี-2563อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
รายงานผลการปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร ประจำปี-2563อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศ เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ประจำปี 2564อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 7)อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร

ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.75MB