เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2562อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2563) ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 และประกาศใช้อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 และประกาศใช้อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 และประกาศใช้อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
รายงานผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
แผนจัดหาพัสดุประจำปี งปม.2564ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
รายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปปช.ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566อบต.วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (ประจำปี พ.ศ. 2564-2566)อบต.วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คันอบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
ประกาศรายงานผลแผนการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร

ลำดับที่ 1-20 | 1/47 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.14s. 0.75MB