เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
คู่มืออำนวยความสะดวกของอบต.เขาเจ็ดลูก(3)อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
คู่มืออำนวยความสะดวกของอบต.เขาเจ็ดลูก(2)อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
คู่มืออำนวยความสะดวกของอบต.เขาเจ็ดลูก(1)อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2562 รอบเดือนเมษายน-กันยายน 2562อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
เเผนดำเนินงานประจำปี 2563อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
จดมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ประกาศการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)อบต.ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
แบบ ภ.ด.ส.3อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ต.ค.2561 - 30 ก.ย.2562)ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการอาคารและสถานที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พ.ศ2562ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ระเบียบเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้างว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้บริการอาคารและสถานที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พ.ศ.2562ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร

ลำดับที่ 1-20 | 1/36 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.06s. 0.75MB