เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2562อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 1ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 1ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
แบบประเมิน LPA ปี 2563อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
แผนยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พ.ศ.2561-2565ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมิณผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น-2561-2563อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณผลการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือนอบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดาอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้านข้อร้องเรียนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้านข้อร้องเรียนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร

ลำดับที่ 1-20 | 1/46 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.09s. 0.50MB