เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการคัดแยกขยะ

แชร์

วันที่ 28 กันยายน 2563 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนามอบหมายให้งานสาธารณสุขดำเนินโครงการคัดแยกขยะเพื่อ
1. เพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะให้กับประชาชนและพนักงาน
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ รู้จักและเข้าเข้าใจการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนและสถานที่ราชการ
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB