เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ428 ต.ค. 63
ประกาศ แผนจัดเก็บภาษีรายได้ ปี 2564 222 ต.ค. 63
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2564416 ต.ค. 63
ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564316 ต.ค. 63
ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา 316 ต.ค. 63
ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564416 ต.ค. 63
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564216 ต.ค. 63
ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาปีงบประมาณ 2564316 ต.ค. 63
ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายด้านเกษตร19 ต.ค. 63
อุบัติเหตุรถบรรทุกพลิกคว่ำ19 ต.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการติดตาม18 ต.ค. 63
ซ่อมแซมไฟรายทางหมู่ที่718 ต.ค. 63
ประชุมคณะสนับสนุนฯ28 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมธิการ เรื่อง การพัฒนาช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน18 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์นำ้ฤดูฝนลุ่มนำ้เจ้าพระยา ปี 256318 ต.ค. 63
เปลี่ยงยางรถกระเช้า17 ต.ค. 63
ล้างอาคารสำนักงานอำเภอวชิรบารมี17 ต.ค. 63
อุบัติเหตุรถชนหมู่ที่ 726 ต.ค. 63
ซ่อมแซมไฟรายทางหมู่ที่ 7,9และ1026 ต.ค. 63
ลงพื้นที่หมู่ที่ 7 และส่งนำ้้หมู่ที่ 1016 ต.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/43 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB