เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
สำรวจป้ายจัดเก็บภาษี3331 มี.ค. 64
ตัดแต่งกิ่งไม้2731 มี.ค. 64
ฉีดพ่นยาป้องกันโรคไข้เลือดออก2731 มี.ค. 64
เก็บธง2631 มี.ค. 64
ซ้อมแซมไฟรายทางหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 112531 มี.ค. 64
ร่วมมือในการบริการสาธารณะ เรื่องพื้นที่ต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ930 มี.ค. 64
เยี่ยมชมงานเปิดโลกวิชาการ930 มี.ค. 64
เก็บธง930 มี.ค. 64
มอบถังขยะ1030 มี.ค. 64
ประชุมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต830 มี.ค. 64
บันทึกความร่วมมือในการบริการสาธารณะ เรื่องพื้นท่ีต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ930 มี.ค. 64
เตรียมรับเสด็จ729 มี.ค. 64
ติดตั้งป้ายศูนย์ยุติธรรม729 มี.ค. 64
รดนำ้สนามหญ้าและส่งน้ำหมู่ที่ 11829 มี.ค. 64
รับมอบป้ายยุติธรรมจังหวัดพิจิตร829 มี.ค. 64
โครงการจิตอาสาพระราชทาน825 มี.ค. 64
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า723 มี.ค. 64
จัดทำป้ายความปลอดภัย722 มี.ค. 64
ตัดแต่งกิ่งไม้822 มี.ค. 64
ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ปี25642819 มี.ค. 64
ลำดับที่ 1-20 | 1/57 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 0.75MB