เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาคมหมู่บ้าน

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศอบต.บ้านนา เรื่องสัดส่วนประชาคมระดับตำบล 1011 มี.ค. 64
ประชาคมเพิ่มเติมแผนหมู่ที่ 16810 มี.ค. 64
ประชุมคณะกรรมการติดตาม458 ต.ค. 63
ประชุมคณะสนับสนุนฯ538 ต.ค. 63
ประชุมประชาคมแผนแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ปี 2563 ครั้งที่ 19613 ก.พ. 63
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา12010 ต.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนร่างแผนดำเนินงานปี 256313210 ต.ค. 62
ติดตามประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ 25621053 ต.ค. 62
ประชุมทบทวนแผน1274 ก.ค. 62
สนับสนุนประชุมรับร่างแผน1394 ก.ค. 62
ประชุมคณะพัฒนาแผนฯ ]1314 ก.ค. 62
ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผน1394 ก.ค. 62
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม ฉบับที่ 41414 ก.ค. 62
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561 - 2565)13213 มิ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเรื่องสัดส่วนการประชาคมหมู่บ้าน 9318 ก.พ. 62
ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB