เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาคมหมู่บ้าน

หัวข้ออ่านวันที่
ประชุมคณะกรรมการติดตาม18 ต.ค. 63
ประชุมคณะสนับสนุนฯ28 ต.ค. 63
ประชุมประชาคมแผนแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ปี 2563 ครั้งที่ 14713 ก.พ. 63
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา8110 ต.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนร่างแผนดำเนินงานปี 25638510 ต.ค. 62
ติดตามประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ 2562673 ต.ค. 62
ประชุมทบทวนแผน884 ก.ค. 62
สนับสนุนประชุมรับร่างแผน1004 ก.ค. 62
ประชุมคณะพัฒนาแผนฯ ]894 ก.ค. 62
ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผน954 ก.ค. 62
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม ฉบับที่ 4864 ก.ค. 62
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561 - 2565)8613 มิ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเรื่องสัดส่วนการประชาคมหมู่บ้าน 5918 ก.พ. 62
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB