เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ประกาศต่างๆ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ และประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี 2563129 ธ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 1127 พ.ย. 63
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปีงบประมาณ 25642616 ต.ค. 63
ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 25642316 ต.ค. 63
ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา 2516 ต.ค. 63
ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25642716 ต.ค. 63
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 25642216 ต.ค. 63
ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาปีงบประมาณ 25642116 ต.ค. 63
ประกาศรายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมละป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 25632130 ก.ย. 63
ประกาศเรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มเติ่มตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25622531 ส.ค. 63
ประกาศเรื่องขอความร่วมมือชำระค่าธรรมเนียมเก็บขน ขยะมูลฝอย258 ก.ค. 63
ประกาศนโยบายการพัฒนาอบต.บ้านนาให้เป็นหน่วยงานที่มีคคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 25631430 มิ.ย. 63
ประกาศอบต.บ้านนา เรื่องนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน3830 มิ.ย. 63
ประกาศอบต.บ้านนา เรื่อง มาตรการป้องกันให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ3318 มิ.ย. 63
ประกาศอบต.บ้านนาเรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ3318 มิ.ย. 63
พระราชกฤษฎีกา ตั้งอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร3916 มิ.ย. 63
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอวชิรบารมี12516 มิ.ย. 63
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล3916 มิ.ย. 63
ประกาศอบต.บ้านนา เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือน พ.ค.2012 พ.ค. 63
ประกาศอบต.บ้านนา เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือน มี.ค.232 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB