เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ประกาศต่างๆ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มเติ่มตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25621031 ส.ค. 63
ประกาศเรื่องขอความร่วมมือชำระค่าธรรมเนียมเก็บขน ขยะมูลฝอย118 ก.ค. 63
ประกาศอบต.บ้านนา เรื่องนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน2430 มิ.ย. 63
ประกาศอบต.บ้านนา เรื่อง มาตรการป้องกันให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ2118 มิ.ย. 63
ประกาศอบต.บ้านนาเรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ2318 มิ.ย. 63
พระราชกฤษฎีกา ตั้งอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร2516 มิ.ย. 63
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอวชิรบารมี2916 มิ.ย. 63
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล2416 มิ.ย. 63
ประกาศอบต.บ้านนา เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือน พ.ค.812 พ.ค. 63
ประกาศอบต.บ้านนา เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือน มี.ค.92 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน615 ม.ค. 63
ประกาศอบต.บ้านนา เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือน ม.ค.89 ม.ค. 63
ประกาศ เรื่องข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 (อยู่ระหว่างรอการประกาศราชกิจจานุเบกษา)88 ม.ค. 63
ประกาศเจตจำนง ปี 2563291 พ.ย. 62
ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต730 ก.ย. 62
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง719 มิ.ย. 62
ประกาศ เรื่องวัฒนธรรมองค์กร519 เม.ย. 62
ประกาศ เรื่องมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต88 มี.ค. 62
ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต118 มี.ค. 62
ประกาศ เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย167 มี.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 0.50MB