เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ประกาศต่างๆ

หัวข้ออ่านวันที่
บันทึกความร่วมมือในการบริการสาธารณะ เรื่องพื้นท่ีต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ930 มี.ค. 64
ประกาศอบต.บ้านนา เรื่องสัดส่วนประชาคมระดับตำบล 2611 มี.ค. 64
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ และประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี 2563399 ธ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 3427 พ.ย. 63
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปีงบประมาณ 25645316 ต.ค. 63
ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 25645316 ต.ค. 63
ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา 5016 ต.ค. 63
ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25645316 ต.ค. 63
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 25644816 ต.ค. 63
ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาปีงบประมาณ 25644316 ต.ค. 63
ประกาศรายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมละป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 25633830 ก.ย. 63
ประกาศเรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มเติ่มตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25624531 ส.ค. 63
ประกาศเรื่องขอความร่วมมือชำระค่าธรรมเนียมเก็บขน ขยะมูลฝอย418 ก.ค. 63
ประกาศนโยบายการพัฒนาอบต.บ้านนาให้เป็นหน่วยงานที่มีคคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 25632830 มิ.ย. 63
ประกาศอบต.บ้านนา เรื่องนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน5530 มิ.ย. 63
ประกาศอบต.บ้านนา เรื่อง มาตรการป้องกันให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ5218 มิ.ย. 63
ประกาศอบต.บ้านนาเรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ5018 มิ.ย. 63
พระราชกฤษฎีกา ตั้งอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร6016 มิ.ย. 63
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอวชิรบารมี20116 มิ.ย. 63
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล6216 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.75MB