เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


“ พัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมคิดริเริ่ม ส่งเสริมการศึกษา ประชาคมเข้มแข็ง
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง ไกลพ้นยาเสพติด พิชิตความยากจน ”พันธกิจ


1) บริหารงานแบบโปร่งใสตรวจสอบได้ตลอดเวลา และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
2) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กพิการถูกทอดทิ้งสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย โอกาส
3) ส่งเสริมการศึกษาของเด็กนักเรียน
4) ส่งเสริมการเล่นกีฬาต้านยาเสพติดประจำทุกปี
5) ส่งเสริมการค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)ดำเนินการก่อตั้งกลุ่มผู้ผลิต ข้าวแต๋น แคบหมูและกลุ่มผลิตปุ๋ยหมักอัดเม็ด
   ปุ๋ยน้ำชีวภาพ
6) พัฒนาแหล่งน้ำการเกษตรให้เพียงพอและทั่วถึงการเกษตร เช่น ฝายน้ำล้น ขุดลอกหนอง เพื่อเก็บกักน้ำ
7) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การฝึกอบรมอาชีพของประชาชน เช่น อาชีพการ เลี้ยง ปลา เพาะเห็ด ฯลฯ
8) ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาความรู้ ความสามารถของเด็กนักเรียน
9) ส่งเสริมการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ และการป้องกันโรคติดต่อ
10) ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารทรัพยากรน้ำ สิ่งแวดล้อม พลังงานและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตรและสินค้าข้าว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้ หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
0.02s. 0.50MB