เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายพานทอง โตเมศร

  ประธานสภาอบต.บ้านนา

 • นายบุญชอบ หอมมาลา

  รองประธานสภาอบต.บ้านนา

 • นายกฤตกร บุญพะยอม

  เลขานุการสภาอบต.บ้านนาสมาชิกสภา

 • นายแสงเทียน ทองดอนอ่ำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายสุมิตร วงค์วาส

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายกล่อม วงศ์โปทา

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายรัง เรื่องลือ

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายอรุณ อ่อนแก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายสำเนียง เทียนสวัสดิ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นางสาววันเพ็ญ ทองชีวงศ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายเดือน สมบุญยอด

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายเงิน วิมล

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายคำรณ คำเที่ยง

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายบุญชู สอดศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายคลัง ออมสิน

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายก้านเพชร ดอนหลิมไพร

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายถวิล แพพะยอม

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นางสาวทิพวรรณ ด่านหา

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายประจักร สร้อยสนธิ

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายจิน วันดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นางประทุมพร เพชรรอด

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายประเทือง ยิ่งมาก

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายมานพ โตรูปสม

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • นายบุญ เจนจบ

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

 • นายเสมียน สามสวนแก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

 • นายสุเทพ นินละออ

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

 • นายบุญสม ศรีใส

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

 • นายประนอม อ่อนน้อม

  ส.อบต. หมู่ที่ 15

 • นายสม บุญยิ้ม

  ส.อบต. หมู่ที่ 15

 • นายสมจิตร สุขสำราญ

  ส.อบต. หมู่ที่ 16

 • น.ส.ลำจวน เทศแฟง

  ส.อบต. หมู่ที่ 16

0.02s. 1.00MB