เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายการวิระ อ่อนศรี

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

  0973619152

 • ว่าง

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

  -สำนักปลัด

 • ว่าง

  หัวหน้าสำนักงานปลัด

 • ว่าง

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  -

 • ว่าง

  นักพัฒนาชุมชน

  -

 • ว่าง

  นิติกรปฏิบัติการ

  -

 • นายคฑาวุธ ศรีบุรินทร์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

  -

 • นางสาววิลาสินี ชูกลิ่น

  นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

  -

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นายเอกพัฒน์ พุ่มทอง

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  -

 • นางสาวศิริเพ็ญ วงศ์วาส

  ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

  -

 • นางสาวภานุมาศ สังข์เที่ยง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  084-5067992

 • นางรภัสลดา วงษ์ศรี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  -

 • นายภาณุพล ตั้งใจ

  พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)

  -

 • นายสุริยัน กล่ำจีน

  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)

  081-6750620

 • นางสาวประยูร เสประโคน

  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)

  088-1718975

 • นายเมธี รอดเขียว

  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)

  093-2917871

 • นายนฤพน แป้นจันทร์

  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)

  088-8132912

 • นายวีระเดช บุญคำ

  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)

  088-8143464

 • นายสวรรค์ ศาสตร์แก้ว

  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)

  082-3961900

 • นางสาวจันทรา เป็งเรือน

  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)

  081-2330859

 • นายธวัชชัย ขอนทอง

  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)

  087-3440985

 • นายอานนท์ มั่นชาวนา

  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)

  082-0052982

 • ว่าง

  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)

  -

 • นายสุชาติ บุญเหมือน

  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)

  -

 • นายนพดล คอนจั่น

  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)

  092-0356133

 • นายวันชนะ ถาวรศักดิ์

  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)

  094-2703114

 • นายประทีป ประคำ

  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)

  -

 • นายปรมะ ปิ่นเงิน

  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)

 • นายภานุพงศ์ พิมพา

  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)

กองคลัง

 • ว่าง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  -

 • นางสาวพรลิขิต พิสัยพันธ์

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  -

 • ว่าง

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

  -

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  -

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  -

 • นางสาวสุมณฑา สังข์โพธิ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

  082-4018694

 • นางสาวภรณ์ทิพย์ กลิ่นปั้น

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  084-0872680

 • นางสาวจุฑามาศ โตเมศร์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  062-9154665

 • นางสาวเบญญาภรณ์ บัวทอง

  ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

  -

 • ว่าง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  -

กองช่าง

 • ว่าง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  -

 • ว่าง

  นายช่างโยธา

 • ว่าง

  นายช่างโยธา

 • ว่าง

  นายช่างเขียนแบบ

 • ว่าง

  นายช่างสำรวจ

 • นางสาวณพัสลาฎา ม่วงยา

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  -

 • นางสาวสกุณา กันจู

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  -

 • นางสาวธัญญรัตน์ จิตนิยม

  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)

  -

 • ว่าง

  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)

  -

 • นายไชยันต์ มีไชโย

  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)

กองการศึกษาฯ

 • นางสาวดวงพร กันยากรเตชัส

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นางสาวปราณี รอดเจริญ

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  -

 • นางเพ็ญศรี พึ่งสุริวงค์

  ครู คศ.2

  085-8770497

 • นางสาววันทนา บุญคำ

  ครู คศ.1

  064-7657584

 • นางสุดารัตน์ ขำไชโย

  ครู คศ.1

  097-9232143

 • นางณัฐกานต์ หมอกมืด

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

  093-2497029

 • นางภัณฑิรา ตั้งใจ

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

  080-6853139

 • นางสาววัชรา สุทธิเขตกัน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  -

 • นางสาวดาหวัน อ่อนใจ

  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)

  -

 • นางสาวทัศพร เสนจันตะ

  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)

  -

 • นางสาวยุวดี จิตตะคุ

  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)

  -

 • ว่าง

  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)

  -

0.02s. 1.00MB