เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานการติดตามประเมินผลแผน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการควบคุมภายในปี 2562725
รายงานผลการประเมินความเสี่ยง728
รายงานติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562214
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2560164
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561 (รอบ 1 ไตรมาส 1-2 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2560 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2561)450
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561 (รอบ 2 ไตรมาส 3-4 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ 2561 ถึง กันยายน พ.ศ. 2561)455
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ_รอบ_6_เดือนประจำปีงบ2561152
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนประจำปีงบ 2562159
รายงานผลการใช้งบประมาณประจำปี 2561157

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB