เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านยางโทน อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ตำบลบ้านนามีพื้นที่อยู่สองข้างถนนหลวงสายเอเชียนครสวรรค์ - พิษณุโลก และถนนหลวงสายพิจิตร –กำแพงเพชร ถนนทั้งสองสายตัดกันบริเวณหมู่ที่ 3 บ้านปลวกสูง หมู่ที่ 9 บ้านยางโทน หมู่ที่ 13 บ้านวังพะยอม และหมู่ที่ 5 บ้านกรดงาม ห่างจากที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี 4 กิโลเมตรและห่างจากตัวจังหวัดพิจิตร 27 กิโลเมตร

ทิศเหนือติดต่อกับตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

เนื้อที่

ตำบลบ้านนามีเนื้อที่ทั้งหมด 41,103 ไร่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตรจำนวน 34,906 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย จำนวน 6,197 ไร่ คิดเป็น 75.76 ตร.กม.


ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลบ้านนามีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นาทำการเกษตร ไม่มีแม่น้ำสายหลักไหลผ่านมีแต่คลองธรรมชาติ 2 คลอง ฤดูแล้งจะไม่มีน้ำ พื้นที่ส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรมีถนนหลวงสายหลักตัดผ่านกลางตำบล 2 สาย ทำให้เกิดสี่แยกตรงกลางตำบล การคมนาคมติดต่อกับจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์ เป็นศูนย์กลางของอำเภอวชิรบารมี มีร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรม ขนาดเล็ก-ขนาดกลาง อยู่หลายแห่ง


ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพอากาศโดยทั่วไป อากาศค่อนข้างร้อนจัดในฤดูร้อน และเย็นสบายในฤดูหนาว จากอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ จังหวัดพิจิตร จึงแบ่งเป็น 3 ฤดูกาล คือ

ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์
ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน

ประชากร

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีการปฏิบัติธรรมเป็นประจำและมีประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามถ่ายทอดและถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน เช่น ประเพณีขึ้นบ้านใหม่,ประเพณีงานบวช, ประเพณีงานแต่งงาน, ประเพณีโกนจุก, ประเพณีการทอดกฐิน, การทำบุญวันเข้าพรรษา, วันวิสาขบูชา, การจัดงานศพ และอื่น ๆ ส่วนวัฒนธรรมด้านความเชื่อยังเชื่อถือโชคลาง

มีประชากรทั้งหมด 10,683 คน แยกเป็นชาย 5,370 คน เป็นหญิง 5,310 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 4,157 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 1.8 คน/ไร่

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวนครัวเรือนชายหญิงรวม
1บ้านหลังถนน 116 153 177 330
2บ้านนา 220 316 297 613
3บ้านปลวกสูง 320 349 374 723
4บ้านหนองสะเดา 281 422 388 810
5บ้านกรดงาม 301 319 299 618
6บ้านหนองหูช้าง 486 725 715 1,440
7บ้านนิคม 245 377 382 759
8บ้านหนองสะเดา 202 279 280 559
9บ้านยางโทน 315 385 348 733
8บ้านหนองสะเดา 202 279 280 559
9บ้านยางโทน 315 385 348 733
10บ้านหล่ายหนองหมี 164 306 304 610
11บ้านนาเหนือ 137 179 178 357
12บ้านคันห้วย 239 374 381 755
13บ้านวังพยอม 656 337 363 700
14บ้านนาตะวันออก 172 220 246 466
15บ้านหนองสะเดานอก 125 226 204 430
16บ้านบ่อแร่ 175 270 256 526
17บ้านกลาง 3 133 121 254
รวม 4,157 5,370 5,313 10,680

ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562
0.02s. 0.75MB