เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐานการคมนาคม

สภาพถนนในตำบลบ้านนามีทั้งถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งการคมนาคมภายในตำบลและติดต่อกับตำบลใกล้เคียงอยู่ในเกณฑ์ดี การคมนาคมสะดวก แต่ยังมีถนนบางสายที่ยังมีสภาพไม่ดีมากนัก จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การคมนาคมของตำบลสะดวกมากยิ่งขึ้น

ถนนลาดยาง จำนวน 8 เส้น

• ถนนลาดยางทางหลวงสายพิจิตร – กำแพงเพชร ยาว 10 กิโลเมตร ผ่าน หมู่ที่ 1,3,6, 7, 9, 10,11,13 และ หมู่ที่ 14
• ถนนลาดยางทางหลวงสายเอเชีย สายนครสวรรค์ – พิษณุโลก ยาว 6 กิโลเมตร ผ่าน หมู่ที่ 3, 4, 5, 9 และหมู่ที่ 13
• ถนนลาดยางทางหลวงชนบท สายบ้านหลังถนน – บ้านคุยกระชาย ยาว 4 กิโลเมตร ผ่านหมู่ที่ 1
• ถนนลาดยางทางหลวงชนบท สายบ้านกรดงาม – บ้านนิคม ยาว 2 กิโลเมตร ผ่านหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6
• ถนนลาดยางทางหลวงชนบท สายบ้านกรดงาม – บ้านนา ยาว 4 กิโลเมตร ผ่านหมู่ที่ 2, 3 และหมู่ที่ 5
• ถนนลาดยางทางหลวงชนบท ถนนสาย 115 - บ้านนิคม ยาว 3 กิโลเมตร ผ่านหมู่ที่ 7, 16
• ถนนลาดยางทางหลวงชนบท สาย 117 – บ้านหนองสะเดานอก ยาว 5 กิโลเมตร ผ่านหมู่ที่ 4,8,15
• ถนนลาดยางทางหลวงชนบท สาย 117 ตลาดพอเพียง – การไฟฟ้า วชิรบารมี ยาว 3 กิโลเมตร ผ่านหมู่ 13
ถนนลูกรัง จำนวน 35 เส้น
ถนนคอนกรีตสายกลางหมู่บ้าน จำนวน 25 เส้น
ถนน คสล. อบจ. จำนวน 14 เส้น
ถนนดิน จำนวน 21 เส้น
ถนนลาดยาง สายกลางบ้าน จำนวน 8 เส้น

โทรศัพท์

มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ 24 ตู้ กระจายไปตามหมู่บ้านต่างๆ หมู่บ้านที่ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะใช้ ได้แก่ หมู่ที่ 2 , 9 และหมู่ที่ 11


ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
- สถานีขนส่งอำเภอวชิรบารมี จำนวน 1 แห่ง
- การไฟ้ฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง
- สถานีวิทยุ Fm 107.75 Mz จำนวน 1 แห่ง0.02s. 0.75MB