เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคมการศึกษา
หมู่ที่ 1 โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนบ้านหลังถนน
หมู่ที่ 3 โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนบ้านปลวกสูง
หมู่ที่ 4 ศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองสะเดา
หมู่ที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง
หมู่ที่ 7 โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนบ้านนิคม
หมู่ที่ 8 โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะเดา
หมู่ที่ 11 โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนบ้านนา
หมู่ที่ 13 โรงเรียนอนุบาล 1 แห่ง โรงเรียนอนุบาลพุทธชาด (เอกชน)
โรงเรียนนอกระบบ 1 ศูนย์ การศึกษานอกโรงเรียน
หมู่ที่ 14 ศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง ศูนย์เด็กเล็กบ้านนา

สาธารณสุข
หมู่ที่ 4 สถานีอนามัย 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองสะเดา
คลินิก 1 แห่ง คลินิกหมอวิ
หมู่ที่ 6 คลินิก 1 แห่ง คลินิกผดุงครรถ์
หมู่ที่ 14 สถานีอนามัย 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนา
หมู่ที่ 13 โรงพยาบาล 1 แห่ง โรงพยาบาลวชิรบารมี
ร้านขายยาปัจจุบัน 1 แห่ง ร้านขายยาพอเพียง
คลินิก 2 แห่ง คลินิกหมอผกามาศ,คลินิกหมอ ปุ๊

การนับถือศาสนา

ประชากรในตำบลบ้านนาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีการประกอบพิธีทางศาสนาการทำบุญตามประเพณีต่างๆ เช่น วันสารท บุญมหาชาติ


ประเพณีและงานประจำปี
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม
- ประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประมาณเดือน พฤษภาคม
- ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน
- ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน
- ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม0.02s. 0.75MB