เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


ไฟฟ้า

ประชาชนในตำบลบ้านนามีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน อัตราการใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 95 ของพื้นที่ทั้งหมดตำบลบ้านนาเป็นที่ตั้งของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)อำเภอวชิรบารมีการประปา

แยกตามหมู่บ้านและจำนวน ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านหลังถนน ระบบประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง บ่อบาดาล 1 แห่ง
หมู่ที่ 2 บ้านนา ระบบประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง บ่อบาดาล 2 แห่ง
หมู่ที่ 3 บ้านปลวกสูง ระบบประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง บ่อบาดาล 1 แห่ง
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะเดา ระบบประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง บ่อบาดาล 3 แห่ง
หมู่ที่ 5 บ้านกรดงาม ระบบประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง บ่อบาดาล 3 แห่ง
หมู่ที่ 6 บ้านหนองหูช้าง ระบบประปาหมู่บ้าน 3 แห่ง บ่อบาดาล 3 แห่ง
หมู่ที่ 7 บ้านนิคม ระบบประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง
หมู่ที่ 8 บ้านหนองสะเดา ระบบประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง บ่อบาดาล 1 แห่ง
หมู่ที่ 9 บ้านยางโทน ระบบประปาหมู่บ้าน 2 แห่ง บ่อบาดาล 3 แห่ง
หมู่ที่ 10 บ้านหล่ายหนองหมี ระบบประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง บ่อบาดาล 2 แห่ง
หมู่ที่ 11 บ้านนาเหนือ ระบบประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง บ่อบาดาล 1 แห่ง
หมู่ที่ 12 บ้านคันห้วย ระบบประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง บ่อบาดาล 2 แห่ง
หมู่ที่ 13 บ้านวังพยอม ระบบประปาหมู่บ้าน 2 แห่ง บ่อบาดาล 1 แห่ง
หมู่ที่ 14 บ้านนาตะวันออก ระบบประปาหมู่บ้าน 2 แห่ง บ่อบาดาล 1 แห่ง
หมู่ที่ 15 บ้านหนองสะเดานอก ระบบประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง บ่อบาดาล 1 แห่ง
หมู่ที่ 16 บ้านบ่อแร่ ระบบประปาหมู่บ้าน 2 แห่ง บ่อบาดาล 1 แห่ง0.02s. 0.50MB